NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT ILL. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A PATENT TÁVFELÜGYELET KFT ÁLTAL SZERVEZETT „PATENT BIZTONSÁGI ESERNYŐ” NYEREMÉNYJÁTÉK VONATKOZÁSÁBAN

 

 

A Patent Távfelügyelet Kft. (9024 Győr, Mécs László u 7., továbbiakban: „Szervező”) által szervezett és lebonyolított nyereményjátékra (a továbbiakban „Játék”) az alábbi szabályok vonatkoznak:

 1. A Játékban résztvevő személyek

1.1. A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar lakcímmel vagy tartózkodási hellyel és a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, az 1.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: „Játékos„), aki a játék időtartama alatt a 3. pontban leírtaknak megfelelően teljesíti az adott játékfelhívásban (posztban) meghirdetett feladatot.

1.2. A Játékban nem vehet részt a Szervezővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy, valamint azoknak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

1.3. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 1. A Játék időtartama

2.1. A Játék a Szervező hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/patentbiztonsag) 2023.október 13. 14:30 órától 2023. október 20. 12:00 óráig zajlik.

2.2. A Játékot a Szervező bármikor, külön értesítés és indokolás nélkül leállíthatja, illetve módosíthatja. A Szervező jogosult továbbá jelen Nyereményjáték szabályzatot bármikor módosítani.

 1. A Játék leírása, illetve menete

3.1. A Szervező a https://www.facebook.com/patentbiztonsag címmel rendelkező Facebook oldalon játékfelhívást tesz közzé. A Játékos feladata, hogy hozzászólásában a „Patent biztonsági esernyő” kommentet írja a nyereményjátékot hirdető bejegyzés alá.

3.2. A Játék lezárását követően Szervező 10 fő nyertest sorsol ki. A kisorsolt 10 fő Játékos egységes nyereményben részesül. Az eredményhirdetésre a Facebook felületen kerül sor a Játék lezárását követő 1 munkanapon belül.

3.3. A Játékban minden Játékos kizárólag 1 alkalommal vehet részt.

 1. Nyeremény

4.1. A kisorsolt 10 fő Játékos nyereménye: fejenként 1 db Patent biztonsági esernyő

4.2. A nyereményt a kisorsolt 10 fő Játékos a Játék lezárását követően veheti át, amelyről külön Facebook üzenetben tájékoztatást kap.

4.3. A nyeremény sem készpénzre, sem pedig egyéb nyereményre vagy kedvezményre át nem váltható és a nyeremény a nyertes Játékos által másra át nem ruházható.
4.4. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. A Játékból történő kizárás kritériumai

5.1. A Szervező által indokolás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, akik sportszerűtlen, etikátlan, obszcén, vagy másokat sértő módszerekkel vesznek részt a Játékban.

5.2. A Játékos a Játékba történő jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen részvételi feltételeket és játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Amennyiben a Játékos a jelen részvételi feltételekben és Nyereményjáték szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy annak nem felel meg, a Játékból a Szervező kizárhatja és esetleges nyertesség esetén nem köteles a Nyereményt számára átadni. A Szervező ebben az esetben minden ebből eredő vagy ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Játékostól.

 1. Adatkezelés, adatvédelem

6.1. A Szervező, mint adatkezelő jelen részvételi feltételeknek és Nyereményjáték szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

6.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6.3. A Szervező, mint Adatkezelő a Játékos 6.4. pontban meghatározott személyes adatait a 6.5. pontban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a 6.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor a Szervező a Játékos nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a Játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

6.4. A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a 6.5. pontban meghatározott célból kizárólag a Játékos azon személyes adatait kezeli, melyeket Játékos a Játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg a Szervezőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, facebook profilon szereplő személyes adatok,  továbbiakban: Személyes Adat)

6.5. Az adatkezelés célja

A Szervező jogosult a Játékos Személyes Adatait a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

6.6. Adatkezelés időtartama

A Szervező a Játékos Személyes Adatait a 6.6. pontban meghatározott célból a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Nyeremény átadásáig jogosult kezelni, azt követően a Facebook adatkezelési szabályai az irányadóak.

6.7. Adatkezelés jogalapja

Szervező a személyes adatokat az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján /önkéntes hozzájárulás/ kezeli.

6.8. A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre

A kezelt személyes adatokat Szervező képviseletére jogosult, illetve a marketing tevékenységgel megbízott munkavállalói, valamint az adatvédelmi tisztviselő jogosult megismerni.

6.9. A személyes adatok továbbítása

Szervező a kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

6.10. Adatbiztonság

A Szervező a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

6.11. Hozzájárulás visszavonása

A Szervező tájékoztatja a Játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja – amely nem érinti az ezt megelőzően megvalósult adatkezelés jogszerűségét – az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján: [email protected] vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben: Patent Távfelügyelet Kft, 9024 Győr, Mécs László u 7.

 1. Moderálás

A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy a kifogásolható (így különösen közszeméremsértő, obszcén, közízlést sértő) tartalmat feltöltő Játékost kizárja a játékból.

 1. Játékos, mint adatkezeléssel érintett jogai
 • Az érintett kérheti a személyére vonatkozó, adatkezelő által kezelt adatokhoz történő hozzáférést, az adatok helyesbítését és törlését, valamint az adatkezelés korlátozását.
 • Az érintett a tájékoztatóban szereplő elérhetőségeken tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • Az érintett jogosult az adathordozhatóság szabályai alapján a személyes adataihoz történő hozzáféréshez, valamint a regisztráció során megadott adatok tekintetében az adatok kezelésével kapcsolatos hozzájárulás visszavonásához.

A Szervező a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt. Ha a Szervező nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról.

 1. Jogorvoslat

A Játékos, mint az adatkezeléssel, illetve az esetleges adattovábbítással érintett személy az adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, valamint adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • Postai úton a Patent Távfelügyelet Kft, 9024 Győr, Mécs László u 7. címen
 • E-mail útján az [email protected] e-mail címen
 • Telefonon a + 36 30 650 1718 telefonszámon

 

A személyes adatok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására jogosult személy:

 • Dr. Erős László Péter adatvédelmi tisztviselő Email: [email protected] Tel: 06 30 650 1718

Ön jogainak megsértése esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • A Szervező, mint adatkezelő székhelye szerint illetékes Győri Törvényszék vagy az érintett/bejelentő lakóhelye szerint illetékes Törvényszék vagy az érintett/bejelentő tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék.
 • Az illetékes bíróságok  a https://birosag.hu/birosag-kereso   oldalon érhetőek el. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. (Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.), E-mail: ü[email protected]
 1. A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi feltételekben és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Felelősség kizárása

11.1. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a Játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatban részletezett lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

11.2. Szervező nem vonható felelősségre a Játékos által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Játékos magatartása, a Játékos által a regisztráció során elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt.

 1. Egyéb

12.1. A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Játékosok a Játékkal, a Nyereményjáték szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja a jogot jelen Nyereményjáték szabályzat módosítására illetve kiegészítésére vonatkozóan.

12.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

12.3. A Szervező a Játék lezárulta után 15 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

12.4. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

12.5. A Facebook a nyereményjáték megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és Szervező vállalja, hogy a Facebook igénybevételével lebonyolított  nyereményjátékot saját kockázatára szervezi.

12.6. A Szervező elismeri, hogy a Játékot, mint promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a nyereményjáték nem kapcsolódik a Facebookhoz.

12.7. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók.

12.8. A Játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait kizárólag a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára kerülnek felhasználásra. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.